ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARISERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE EUROPASS DÖKÜMANLARI

DİPLOMA

Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler; önlisans programlarında 120 AKTS, lisans programlarında 240 AKTS, tezsiz yüksek lisans Programlarında 90 AKTS ve tezli yüksek lisans programlarında 120 AKTS krediden oluşan programlarını başarı ile tamamlamaları ve gerekli diğer mezuniyet koşullarını sağlamaları durumunda, ilgili oldukları programlarda aşağıda bir örneği sunulan diplomayı almaya hak kazanırlar. Ayrıntılı bilgi için Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz tarafından verilen diplomalar Diploma veri tabanımızdan sorgulanabilmektedir. Sorgulama Ekranına “Diploma Sorgulama” linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Diploma Örneği (Önlisans)

Diploma AKTS

 

 

DİPLOMA EKİ

Diploma Eki (DE), yüksek öğretim diploması ile birlikte verilen ve mezunların aldıkları eğitim ve öğretimin seviyesini, içeriğini ve bu kapsamda edindikleri  bilgi, beceri ve yetkinlikleri, standartları Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından belirlenen bir formatta tanımlayan bir belgedir. DE, öğrenciler tarafından alınan eğitim ve öğretimi, işverenler ve verildiği ülke dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından daha kolay anlaşılır hale getirerek, diplomalarda yer alan bilgileri tamamlar. 

Avrupa Yükseköğretim Alanı çalışmalarında ortaya çıkan ve Europass belgelerinden biri olan Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için faydaları;

 • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
 • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifadesi olması,
 • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlaması
 • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.

Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumları için faydaları;

 • Akademik ve mesleki tanınmanın artmasını sağlayarak, yeterliliklerin şeffaflığını artırması
 • Bütün Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeveyi sunarken, ulusal ve kurumsal özerkliği de aynı zamanda koruması
 • Kazanılan yeterliliklerin farklı bir eğitimsel bağlamda da kolayca anlaşılarak değerlendirilmesini sağlaması
 • Kurumun yurt dışında daha çok bilinmesini sağlaması
 • Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilmesini kolaylaştırması
 • Diplomaların içerik ve tanınırlığı açısından, kurumların idari birimlerinde ortaya çıkan birçok soruya cevap verilmesini sağlayarak zaman kazandırmasıdır.

Diploma Eki hakkında daha fazla bilgiye "Mesleki Yeterlilikler Kurumu" sayfasından ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizin eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere diploma eki diplomaları ile birlikte İngilizce dilinde ve ücretsiz olarak verilmektedir.
 
 
 
ÖNLİSANS DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ  

 

DİĞER EUROPASS DÖKÜMANLARI

Yeterliliklerin şeffaf bir biçimde açık ve kolay anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını arttırmak amacıyla Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile EUROPASS (Avrupa Pasaportu) oluşturulmuştur.

Europass dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan mezun veya öğrencilerin gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları özellik ve yeterliliklerini daha iyi açıklamalarına yardımcı olmayı amaçlayan 4 belgeden oluşur. Bunlar; Diploma Eki, Europass CV, Sertifika Eki, Hareketlilik Belgesi dökümanlarından oluşur.

Amacı

 • Kişilerin, iş veya eğitim ararken, beceri ve yeterliliklerini etkin şekilde ifade etmelerine yardımcı olur.
 • İşverenlerin, beceri ve yeterlilik işgücünü daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Eğitim otoritelerinin müfredat içeriğini tanımlamaları ve ifade etmelerine yardımcı olur.

Türkiye Ulusal Europass Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu'dur. Daha fazla bilgiye "Europass" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz Europass Dökümanlarını oluşturmaları için teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Mezun olan öğrencilerimize, diploma ve diploma eki ie birlikte ilgili diğer Europass Dökümanları (Hareketlilk Belgesi varsa Sertifika Eki ) ücretsiz olarak verilmektedir.