HOME INSTITUTIONAL INFORMATIONINFORMATION ON DEGREE PROGRAMMES Interior Architecture and Environmental DesignCERTIFICATE PROGRAMMESUSEFUL INFORMATION, RESOURCES & SERVICES FOR STUDENTSUSEFUL LINKS AND DOCUMENTSADITIONAL & SUPPORTING INFORMATION

INTERIOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN BACHELOR`S (FIRST CYCLE) DEGREE PROGRAMME

Qualification Awarded
Length of Programme (Year)
Total Number of ECTS Credits
Type of Education
Level of Qualification & Field of Study


Bachelor's (First Cycle) Degree


4


240


Full Time
  • TQF Qualification Type: Academic
  • TQF, TQF-HE, EQF-LLL, ISCED (2011): Level 6
  • QF-EHEA: First Cycle
  • Yönelim: Academic
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):021,052,053,073,103 Temel Öğrenme Alanı:21,58
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PÖÇ ILE TYÇ DüZEY VE TYÇ YETERLILIK TüR TANıMLAYıCıLARı İLIşKI MATRISI

(Üniversitemizdeki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktıları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Düzey Tanımlayıcıları ile Türkiye Yeterlilik Tür Tanımlyıcıları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Aşağıdaki matris, ilgili eğitim-öğretim programı için tanımlanmış olan program öğrenme çıktıları ile TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları arasındaki bağı göstermektedir.)
(Program Öğrenme Çıktıları ile İlgili TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları İlişkisi aşağıda iki farklı matris halinde gösterilmektedir.)

TYÇ 6 (LİSANS) DÜZEY TANIMLAYICILARI
KEY PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (KPLOs)
TYÇ 6 Düzey (LİSANS) YETERLİLİK TÜR TANIMLAYICILARI
KPLO1 KPLO2 KPLO3 KPLO4 KPLO5
Knowledge (Described as Theoritical and/or Factual Knowledge.)
-Bir iş veya öğrenme alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olma -Bir iş veya öğrenme alanına ilişkin teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilecek ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Skills (Describe as Cognitive and/or Practical Skills.)
-Uzmanlık gerektiren bir iş veya öğrenme alanında, karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli, uzmanlık ve yenilik niteliği gösteren ileri düzeyde becerilere sahip olma -Bir iş veya öğrenme alanında karmaşık, öngörülmeyen sorunları çözmede ileri düzeyde yenilikçi uzmanlık becerilerine sahiptir.
-Bir iş veya öğrenme alanındaki sorunlara ilişkin verileri analiz eder ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir
Competences (Described as "Ability of the learner to apply knowledge and skills autonomously with responsibility", "Learning to learn"," Communication and social" and "Field specific" competences.)
-Öngörülemeyen iş veya öğrenme ortamlarında sorumluluk alarak karar verme ve bu ortamlarda karmaşık teknik veya meslekî faaliyet veya projeleri yönetme -Alanıyla ilgili karmaşık mesleki ve teknik çalışmaları yönetir, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır, ekip üyelerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirler.
-Kişilerin ve grupların meslekî gelişiminin yönetiminde sorumluluk alma -Alanında sahip olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bunları karşılamaya yönelik hayat boyu öğrenme anlayışına sahiptir.
-Bir iş veya öğrenme alanına yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının kavramları, politikaları, araçlarının uygulaması ve bunların örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda deneyim sahibi olma -Anadilinde yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanır.
-Bir iş veya öğrenme değerlendirmesinde bulunurken toplumsal ve etik değerlerin farkında olma -Alanına özgü bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde kullanır.
-Alanıyla ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanda uzman veya uzman olmayan gruplarla yazılı ya da sözlü olarak paylaşır.
-Alanıyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun davranır.
-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.
-Temel haklar, kültürel ve evrensel değerler, sosyal adalet ve çevre konularında toplumun bilinçlenmesi için sorumluluk alır.
-Sağlıklı yaşam tutum ve davranışlarına sahiptir.
-Ülkesinin sahip olduğu değerleri, tarihi ve kültürel milli alt yapısını, içinde yaşadığı toplumda doğru olmayı ve doğru sosyal hüviyeti önceler.
- Ülkesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına ülkenin milli stratejilerini dikkate alarak çözüm getiren ileri düzeyde beceri, tutum ve davranışlara sahiptir.
-Toplumun örf ve adetlerine riayet eden, topluma has şekil ve özellikleri, milli kültürü, milli birlik ve beraberliği önceleyen ruh ve irade bilincine sahiptir.